Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop
 

Cech Taxikářů města Brna

Aktuální informace

                      

 

 Stanovisko odboru dopravy k navrhovaným stanovištím taxislužby a návrh 2.variant užívání a zpoplatnění stanovišť

odkaz :http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy/oddeleni-verejne-a-individualni-dopravy-dopravni-urad-a-drazni-spravni-urad/dopravni-urad-brno-taxisluzba/    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!        

 

Níže uvedené nařízení o maximálních cenách nenabylo doposud účinnosti a jedná se stále pouze o NÁVRH,jakmile vejde v platnost budeme neprodleně informovat zde na stránkách

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016

 

 

                                                                                                                                                      

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Nařízení  č.    /2016,

 

o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna

 

 

__________________________

datum nabytí účinnosti:  1. 9. 2016

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
 

NAŘÍZENÍ   č.     /2016,

 

o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna

 

 

Rada města Brna se na své R7/   . schůzi konané dne     . 2016 usnesla vydat dle ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

 

Článek 1

Stanovení maximálních cen taxislužby

 

Maximální ceny jízdného pro výkon taxislužby na území statutárního města Brna se stanovují takto:

 

(1)       Jízdné pro přepravy vozidlem vybaveným taxametrem

             

                    Nástupní sazba                                                              max. 60,- Kč

        Jízdné                                                                            max. 30,- Kč/km

        Stání vozidla                                                                 max.   5,- Kč/min                                         

(2)       Jízdné pro přepravy vozidlem cestujícího1)

 

                    Nástupní sazba                                                              max. 150,- Kč

  Jízdné                                                                            max.   30,- Kč/km

  Čekání na vyžádání cestujícího                                     max.     5,- Kč/min

 

(3)       Stanovené maximální ceny se nevztahují na taxislužbu prováděnou vozidlem bez taxametru na základě předem uzavřené písemné smlouvy o přepravě podle zákona o silniční dopravě2)

            a přepravu vozidlem cestujícího bez doprovodného vozidla podle předem uzavřené písemné smlouvy (tzv. pronájem řidičů).

 

 

Článek 2

Podmínky pro stanovení ceny jízdného

 

(1)               Pro účely regulace maximální cenou se za jízdu na území statutárního města Brna považuje jízda, která byla započata a ukončena na území města Brna.

 

_____________________________

 

1) § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

2) § 21 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 

(2)               Maximální ceny platí pro výkon taxislužby uskutečněné vozidly taxislužby bez ohledu
na obsah válců a počet přepravovaných osob.

 

(3)               Sazby jsou ceny jízdného nastavené v taxametru, rozlišené podle druhu služby a očíslované vzestupnou řadou, jejíž číselné označení a pořadí musí odpovídat údajům uvedeným v ceníku jízdného. Každá sazba jízdného účtovaná podle ujetých kilometrů zahrnuje dílčí sazby, tj. sazbu za stání vozidla a nástupní sazbu.

 

(4)               Strukturovaná cena jízdného je sazba, při které se cena jízdného za kilometr jízdy průběžně snižuje v závislosti na ujeté vzdálenosti při přepravě.

 

(5)               Nástupní sazba při přepravě vozidlem taxislužby je účtována při zahájení přepravy bez ohledu na počet přepravovaných osob. Zahrnuje úhradu za pronájem vozidla po dobu přepravy, vystavení dokladu o zaplacení jízdného, nápomoc při nástupu a výstupu zákazníka, uložení a vyložení zavazadel, podání informací týkajících se cen jízdného a trasy přepravy.

 

(6)               Nástupní sazba při přepravě vozidlem cestujícího je účtována při zahájení přepravy bez ohledu na počet přepravovaných osob. Zahrnuje úhradu spojené s náklady na doprovodné vozidlo a jeho řidiče, vystavení dokladu o zaplacení jízdného, nápomoc při nástupu a výstupu zákazníka, uložení a vyložení zavazadel, podání informací týkajících se cen jízdného a trasy přepravy.

 

(7)               Sazba za stání vozidla podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení zahrnuje úhradu za veškerá stání vozidla v průběhu přepravy cestujícího, tj. stání na křižovatce, v důsledku aktuální dopravní situace, čekání na cestujícího dle jeho požadavků a účtuje se rovněž při snížené rychlosti vozidla pod tzv. hraniční rychlost. Sazba za stání vozidla se neúčtuje při stání vozidla v důsledku poruchy vozidla nebo jiného stání zaviněného řidičem.

 

(8)               Přístavné kilometry mezi místem započetí jízdy v zájmu cestujícího a místem, kde cestující do vozidla nastoupil, se neúčtují.

 

(9)               Přeprava zavazadel nesmí být účtována samostatně.

 

(10)           Příplatky k ceně jízdného nejsou dovoleny.  

 

(11)           Maximálními cenami se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu3).

 

___________________________

3) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 

Článek 3

Povinnosti řidiče v taxislužbě

 

(1)               Řidič je povinen provést přepravu po nejkratší trase nebo po trase, která je vzhledem k aktuálnímu silničnímu provozu pro cestujícího nejhospodárnější, pokud nebyla se zákazníkem dopravní cesta předem či během jízdy dohodnuta jinak. Odchylky od nejkratší trasy přepravy řidič zaznamená do dokladu o zaplacení jízdného a záznamu o přepravě.

 

(2)               Řidič je povinen použít při přepravě sazbu č. 1 podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení, i když má pro daný cíl přepravy na ceníku jízdného na sazbě č. 4 stanovenou paušální cenu přepravy podle článku 4 odst. 1, písm. d) tohoto nařízení v případě, že je tato sazba pro cestujícího hospodárnější.

 

(3)               Řidič je povinen při přepravě analogicky dodržovat ustanovení článku 4 odst. 3 a 4 tohoto nařízení.

 

(4)               Při přepravě vozidlem cestujícího je řidič povinen mít u sebe srozumitelný, zřetelně čitelný ceník jízdného, zahrnující ceny všech druhů nabízených služeb a na vyžádání ho předložit cestujícímu.

 

 

                                                       Článek 4

                                    Povinnosti dopravce v taxislužbě

 

(1)          Dopravce je povinen zajistit nastavení pořadí cen jízdného v taxametru tak, aby

a)      sazba č. 1 obsahovala cenu za přepravu podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení,

b)      sazba č. 2 obsahovala cenu za přepravu s cílem jízdy mimo území statutárního města Brna, a to pouze v případě, že sazba č. 1 tuto cenu již nezahrnuje,

c)      sazba č. 3 obsahovala sníženou cenu za obousměrnou přepravu nebo za přepravu
se slevou podle stanovených podmínek předem zveřejněných dopravcem a uvedených
v ceníku jízdného na vozidle,

d)     sazba č. 4 obsahovala paušální cenu jízdného pro dopravcem předem zveřejněné možné cíle přepravy, uvedené v ceníku jízdného na vozidle (například letiště Brno-Tuřany, Automotodrom Brno apod.),

e)      sazby č. 5 až č. 6 obsahovaly ceny určené pro přepravy na faktury podle předem uzavřených písemných smluv o přepravě v souladu se zákonem o silniční dopravě nebo pro přepravy objednané prostřednictvím mobilních taxi aplikací (například Liftago).

 

(2)          Dopravce je povinen zajistit, aby bylo v taxametru nastaveno nejvýše 6 sazeb v pořadí
a rozsahu podle článku 4 odst. 1 tohoto nařízení a nejméně jedna sazba zahrnující cenu
za veškeré druhy přepravních služeb. V případě, že dopravce některou ze sazeb nevyužije, zůstane pořadí sazeb podle odst. 1 zachované. 

 

(3)          Dopravce může účtovat jízdné strukturovanou cenou za podmínky, že konečná cena jízdného nebude vyšší než cena při použití maximální ceny podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení.

 

(4)          Dopravce při přepravě vozidlem cestujícího může účtovat strukturovanou cenu za dodržení podmínky, že řidič má u sebe k dispozici srozumitelný, zřetelně čitelný ceník jízdného rozdělený na jednotlivé úseky jízdy v kilometrech a k nim vztahující se ceně. Konečná cena jízdného nesmí být vyšší než cena za použití maximální ceny podle článku 1 odst. 2 tohoto nařízení.

 

(5)          Dopravce je povinen zajistit, aby informace o cenách jízdného (ceník) umístěná na karoserii vozidla taxislužby obsahovala v souladu s článkem 4 odst. 1 tohoto nařízení
v odpovídajícím pořadí veškeré sazby a ceny nastavené v taxametru, včetně jejich dílčích položek a čísla sazby s uvedenými podmínkami, podle nichž jsou jednotlivé ceny užívány. 

 

(6)          Dopravce je povinen písemně oznámit Dopravnímu úřadu Brno každou změnu sazeb do 10 dnů od provedení změny.

 

 

Článek 5

Kontrolní činnost a sankce

 

(1)             Kontrolní činnost nad plněním tohoto nařízení provádí:

           - Magistrát města Brna nebo jím pověřená osoba,

- Státní orgány k tomuto účelu zřízené,

            - Městská policie Brno.

 

 (2)      Porušení povinností stanovených tímto nařízením bude postihováno podle zvláštních předpisů4)

 

 

Článek 6

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se Nařízení statutárního města Brna č. 1/2001, o stanovení maximálních cen taxislužby ve znění nařízení č. 5/2002 a nařízení č. 17/2007.

 

 

Článek 7

Závěrečné ustanovení

 

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. 9. 2016.   

 

 

 

Ing. Petr Vokřál

primátor města Brna

 

 

Ing. Klára Liptáková

1. náměstek primátora města Brna

 

_________________________

4) § 15-- § 18 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

   § 4a odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

   § 23 odst. 1 písm. i) a § 46 odst. 1zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

   § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 


Vážení kolegové,

Dne 1.10. 2008 byl Ministerstvem vnitra ČR zaregistrován pod Č.j. : VS/1-1/73 032/08-R

                Cech Taxikářů provozujících živnost ve městě Brně

                                    IČO 227 21 916

 

       tel.:608923623


Na těchto stránkách budete informováni o všem co se podaří v rámci cechu vyjednat.
Své návrhy a poznatky můžete odesílat prostřednictvím umístěného emailu,nebo
je vkládat přímo do vzkazníku.
Za vámi vložené návrhy předem děkujeme.
 
(po vyplnění odešlete na adresucechtaxibrno@centrum.cz
_______________________________________________________________________________________________________

 

                                                 AKTUALITY                                                           

 

Vážení kolegové,jak jsme se 2.12.2015 na shromáždění dohodli, založili jsme účet pro zjednodušení platby ročního příspěvku, který činí 120Kč a pro nyní aktuální platbu 200Kč na právního zástupce,zastupujícího nás věcech týkajících se mimo jiné zachování veřejných městem zřízených stanovišť pro provozování taxislužby ve městě Brně.Předávejte prosím tuto informaci i dalším kolegům.

Ten kdo nemá možnost nebo chuť poslat peníze přes banku, může zaplatit oproti dokladu hotově.

Číslo účtu: 1459331019/3030

Variabilní symbol: vaše registrační číslo (žluté číslo na vozidle)

Specifický symbol: vaše telefonní číslo

Zpráva pro příjemce: vaše jméno

Kdo nechce vypisovat svá čísla, zadá do variabilního symbolu číslo 1000 ,nebo může použít níže uvedenou QR platbu.

 

 

 

 

 

  

Veřejná diskuse k otázkám provozování taxislužby ve městě Brně se konala  Dne 19. 10. 2015 v 17 hodin na Staré Radnici v Brně, Mečová 5, v sále Urban centra s provozovateli taxislužby.

Byla zaměřená na zjištění aktuálních problémů v taxislužbě provozované na území statutárního města Brna a získání podnětů podložených zkušenostmi z praktického provozu ke koncepčnímu řešení taxislužby v městě Brně v rámci samostatné působnosti města.

Témata: 1. Stanoviště taxislužby se správcem a bez správce, aktuální stav a návrhy lokalit ke zřízení nových stanovišť

2. Návrhy na úpravu stanovených maximálních cen taxislužby ve městě Brně a změnu Nařízení města Brna o stanovení maximálních cen v taxislužbě

3. Ostatní podněty a návrhy týkající se provozování taxislužby v rámci výkonu samostatné působnosti města Brna. Návrhy a podněty obdržené v této diskuzi budou podkladem pro zpracování celkové koncepce provozování taxislužby na území města Brna, zřízení nových stanovišť taxislužby a aktualizaci Nařízení statutárního města Brna č. 1/2000 o stanovení maximálních cen taxislužby, ve znění pozdějších změn.

 

 

 

         UPOZORNĚNÍ DOPRAVCŮM V TAXISLUŽBĚ                     

V souvislosti s nově vydaným Opatřením obecné povahy Českého metrologického institutu upozorňujeme všechny dopravce v taxislužbě na zákaz užívání starších typů taxametrů (ET 3C, MPT 2M, MPT 2F, MPT 3CL) ode dne 1.1.2015 při provozování taxislužby.
Doporučujeme zajistit objednání a montáž nových taxametrů s dostatečným časovým předstihem.
Viz: www.cmi.cz Opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C025-14 č.j. 0313/011/14/Pos., Zejména článek 3.6.5 - Ukládání dat   

viz.:

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy/oddeleni-verejne-a-individualni-dopravy-dopravni-urad-a-drazni-spravni-urad/dopravni-urad-brno-taxisluzba/  

http://www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=1663

 

 

         

 


Spolupracujeme s Asociací Koncesionářů v Taxislužbě

http://www.akt-praha.cz

 

 


 

 

  

Odkaz na tabulku ke stažení

http://ulozto.cz/xzonEhPh/tabulka-cech-xlsx

TOPlist