Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop
 

Cech Taxikářů města Brna

Kontakty
  .
                                                   Stanovy Cechu Taxikářů provozujících živnost ve městě Brně                   
 
                                                   Sídlo: Svážná 11 , Brno 634 00  tel.: 608 923 623
                                                            cechtaxibrno@centrum.cz
                                                 
 
 
 
 Vznik členství
 
 Členem Cechu Taxikářů provozujících živnost ve městě Brně se může stát každý provozovatel taxislužby a řidič taxislužby, provozujících živnost na území města Brna,splňující podmínky  pro provozování Taxislužby na území města Brna.
                               
 
 
   Zánik členství
 
 
a)     vystoupením
b)     zánikem cechu, vyloučením člena při neplnění stanov nebo pro hrubé nebo soustavné poškozováni cti a prestiže oboru. Vyloučení nabývá platnosti rozhodnutím shromáždění delegátů. Představenstvo může před shromážděním delegátů členství pozastavit. Tento člen pak do rozhodnuti shromáždění pozbývá členských práv.
c) zánikem živnosti
d) úmrtím
e)nezaplacením členského příspěvku (ani v náhradním termínu; nejpozději však do 31.3. příslušného roku). Zánikem členství nevzniká nárok na vracení členských příspěvků.
 
 
   Práva a povinnosti členů
 

Člen Cechu má právo podílet se na jeho činnosti, zejména účastnit se rozhodování na shromáždění delegátů, volit či být volen do orgánů Cechu, dožadovat se ochrany a podpory svých oprávněných zájmů a využívat informačních, poradenských a dalších služeb, které Cech bude schopen zajistit.
 
 
Člen je povinen
 
a)     dodržovat Stanovy Cechu Taxikářů provozujících živnost ve městě Brně
b)     plnit usnesení představenstva Cechu Taxikářů provozujících živnost ve městě Brně
c) hájit čest a přičiňovat se o zvyšování kvality oboru a podílet se na hospodařeni Cechu, zejména včasným placením příspěvků.    
 
    
     Zdroj příjmů:
 
Členské příspěvky členů Cechu jsou stanoveny pro kalendářní rok v částce 120 Kč. Představenstvo může podat návrh Valné hromadě na změnu výše příspěvků.
Splatnost příspěvku je 31. leden příslušného roku.
 
   
   
  
 
K ustavení představenstva a revizní komise cechu dojde při prvním shromáždění delegátů volbou.
Představenstvo vzešlé touto volbou je oprávněno jednat jménem cechu ve všech věcech.
 
Orgány Cechu jsou:
a)Shromáždění delegátů (členů cechu)
b)Představenstvo
c)Revizní komise
 
 Představenstvo Cechu se skládá:
a)předseda
b)1 místopředseda
c)2 místopředseda
d)hospodář
 
Revizní komise je tříčlenná s dvouletým funkčním obdobím. Kontroluje hospodaření Cechu a o výsledcích předkládá jednou ročně zprávu shromáždění delegátů, jemuž je odpovědná. Jeden z členů musí být předseda. Má právo kdykoliv nahlédnout do Účetní evidence Cechu.
 
 
 
       Způsob hlasování
Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Pro případ neschopnosti se usnášet je možno zahájeni shromáždění odložit o jednu hodinu s tím, že stávající počet účastníků je schopen se usnášet. Při hlase orgánů Cechu rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Při volbách do představenstva a revizní komise rozhodne větší počet hlasů pro jednotlivé kandidáty. Kandidátní listinu předkládá volební komise, není-li ustavena, předkládá ji představenstvo a musí být možnost doplnění kandidátů z pléna.
 
       Funkční období
 
Funkční období pro členy představenstva jsou 4 roky.Před uplynutím funkčního období se koná volba kteréhokoliv člena orgánu základní organizace v případě, že jde o doplňující volby za člena, kterému skončil výkon funkce podle písm. a) a c) stanov.
 
Výkon funkce končí
a)vzdáním se funkce,
b)uplynutím funkčního období,
c)odvoláním z funkce před uplynutím funkčního období, jestliže o to požádá nejméně 1/3 členů Cechu
 
      Hospodaření Cechu:
Cech hospodaří v souladu s obecně platnými předpisy, včetně určené evidence.
V případě zániku Cechu se zůstatek finanční hotovostí rozdělí mezi členy.
Veškeré změny či doplňky stanov schvaluje shromáždění delegátů.
 
     K zániku Cechu může dojit:
a)Odejmutím registrace (Pravomocné rozhodnutí ministerstva o rozpuštění sdružení)
b)Rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech členů.
    Závěrečné ustanovení
Stanovy nabývají platnosti po schválení ustavujícím shromáždění.
 
TOPlist